Rhwng Môr a Mynydd - Porthmadog i Aberystwyth

Cafodd hanes y llwybr ei ysgrifennu a'i ymchwilio gan Gyngor Amgueddfeydd Cymru.<br> Y delweddau drwy garedigrwydd yr amgueddfa. | 06 May 1999
Tags:

O'r Gogledd i Ganolbarth Cymru, o Barc Cenedlaethol Eryri i Aberystwyth drwy'r Bermo a Machynlleth A496-A493-A487. Mae lein reilffordd Arfordir y Cambrian yn rhedeg o Bwllheli ym Mhen Llŷn o gwmpas yr arfordir i Aberystwyth ochr yn ochr â'r ffordd am y rhan fwyaf o'r daith; am ragor o wybodaeth ffoniwch 0345 484950 neu cysylltwch â'ch gorsaf reilffordd leol am fanylion teithio ar drên Rhyddid Cymru.

Amser y rhagwelir y bydd ei angen i gwblhau'r Llwybr: 3-4 diwrnod.

Cysylltwch â'r amgueddfeydd a'r lleoliadau eraill ymlaen llaw er mwyn cadarnhau'r amserau agor tymhorol. Gall y rhain amrywio, fel y bydd y tâl mynediad.

Shows a photograph of a head on view of a black and red steam train driving through hilly countryside.

PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Mae Rheilffordd Ffestiniog yn rhedeg o lan y môr ym Mhorthmadog dros 13 milltir i Flaenau Ffestiniog, lle mae llinell y gorwel wedi newid yn sylweddol o ganlyniad i gannoedd o flynyddoedd o chwarelu llechi. O'r fan hon, ar ddiwrnod clir, ac wedi dringo i dir uwch, gellir gweld ehangder godidog mynyddoedd Eryri gyda golygfeydd o Fae Ceredigion o bob tu.

Wrth i'r trên ymlwybro o Borthmadog, mae'r lein yn dringo i fyny drwy Barc Cenedlaethol Eryri gyda golygfeydd drwy Fro Ffestiniog cyn cyrraedd "gwareiddiad" unwaith eto ym Mlaenau Ffestiniog, a'r Ceudwll Llechwedd enwog.

Mae'r trenau'n rhedeg o fis Mawrth i fis Tachwedd. Efallai na fyddwch yn cael gadael y trên yn rhai o'r gorsafoedd ar y lein ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau clwy traed a'r genau.

Ceudwll Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, LL41 3NB Ffôn: 01766 830306

PORTHMADOG

Mae'r atyniadau eraill yn nalgylch Porthmadog ar Fae Tremadog yn cynnwys Amgueddfa Goffa Lloyd George y dyfarnwyd gwobrau iddi a Highgate (ei gartref pan yn fachgen) yn Llanystumdwy, ger Cricieth a Chastell Cricieth gyda'i borthdy trawiadol dau dŵr o'r 13ed ganrif ar y trwyn.

Castell Cricieth Rhagor o wybodaeth gan Cadw Ffôn: 02920 500200

Yn ôl ym Mhorthmadog mae Amgueddfa Arforol Porthmadog ar yr harbwr yn adrodd hanes y porthladd yn ei anterth fel un o'r prif lwybrau ar gyfer allforio llechi yn y 19ed ganrif.

O Borthmadog ewch i'r De ar ffordd yr A496 i'r Bermo, Bae Bermo a mynyddoedd Cadair Idris ac o gwmpas Aber Mawddwy ar ffordd yr A496 i Ddolgellau.

Y BERMO A DOLGELLAU

Ardal sy'n llawn harddwch naturiol yw hon o atyniadau awyr agored o gwmpas Bae Ceredigion. Peidiwch ag anghofio ymweld ag aber hardd afon Mawddwy a groesir gan bont reilffordd bren hen iawn sy'n cludo llinell Arfordir y Cambrian.

O Ddolgellau ewch i'r de ar yr A493 drwy Tywyn ar gyfer Bae Ceredigion a Machynlleth.

TYWYN

Peidiwch â cholli'r cyfle i ymweld ag Amgueddfa Rheilffordd Gul ryfeddol i weld pob mathau o drenau, wagenni a chreiriau diddorol o fyd y rheilffordd. Yma cewch weld rhai o'r trenau ager hynaf yn y byd sydd ar waith, ac mae lein Talyllyn ei hun yn brofiad pleserus, ac yn llai o lawer o ran maint na Rheilffordd Ffestiniog. Mae'r ddau atyniad yng Ngorsaf y Cei (ar agor rhwng y Pasg a mis Hydref)

MACHYNLLETH

Mae hwn yn lle delfrydol fel man cychwyn i grwydro aberoedd y Dyfi a Chanolbarth Cymru yn gyffredinol, ond dylech neilltuo amser i ymweld â chapel Wesleaidd a adnewyddwyd yng nghanol y dref, sydd wedi bod yn ganolbwynt diwylliannol ers 1986. Mae'r Tabernacl, neu Amgueddfa Celf Fodern Cymru yn cynnwys arddangosfeydd sy'n newid, gwyliau celfyddydol a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Gellir ymweld â'r mannau diddorol canlynol ar y ffordd:

Y Ganolfan Dechnoleg Amgen (un o'r eco-ganolfannau gorau yn Ewrop gyda chae antur a drysfa), Machynlleth SY20 9AZ Ffôn: 01654 702400

Dewch i brofi byd y Celtiaid yn Celtica: hanes Cymru mewn sain a llun. Celtica, Y Plas, Machynlleth Ffôn: 01654 702702

O Fachynlleth cymerwch ffordd yr A487 i'r de i orffen y daith yn Aberystwyth.

ABERYSTWYTH

Mae'r dref Brifysgol ddeniadol hon ar yr arfordir yn gartref i nifer o sefydliadau pwysig wedi eu trwytho yn hanes Cymru; ond mae hefyd yn adlewyrchu bywyd yng Nghymru heddiw.

Mae'r Brifysgol yn rhedeg Oriel ac Amgueddfa yr Ysgol Gelf sy'n cynnwys casgliadau o gelfyddyd gain, printiau ac eitemau seramig o bwys, gan gynnal nifer o arddangosfeydd sy'n aml yn cynnwys crefftau cyfoes.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn gartref i drysorau mawr megis Llyfr Du Caerfyrddin o'r 12ed ganrif - y llawysgrif Gymraeg hynaf sydd wedi goroesi. Yma cewch weld rhaglen brysur o arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn yma hefyd, gan gynnwys celf hanesyddol a chelf mwy diweddar yng Nghymru.

Mae Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth yn lleoliad celfyddydol arall na ddylid ei golli, sef canolfan aml-gelfyddydol gydag oriel.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth SY23 3DE Ffôn: 01970 622882

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Penglais, Aberystwyth SY23 3BU Ffôn: 01970 632800

Mae Amgueddfa Ceredigion, a leolir yn Theatr y Colisewm Edwardaidd gwreiddiol yng nghanol y dref, yn arddangos casgliadau amrywiol sy'n ymwneud â hanes a digwyddiadau'r ardal.

Llongyfarchiadau! Rydych wedi cyrraedd pen eich taith yn llwyddiannus. Rydym yn gobeithio y byddwch yn teithio ar hyd y llwybr hwn eto ac yn ymweld â'r mannau na chawsoch gyfle i'w gweld y tro cyntaf yn ogystal ag ymweld â'ch hoff leoedd eto.

 • Back to top
 • | Print this article
 • | Email this article
 • | Bookmark and Share

Events

 • 1 mile
 • 2 miles
 • 3 miles
 • 4 miles
 • 5 miles
 • 10 miles
 • 20 miles
 • 50 miles
 • Any time
 • Today
 • This week
 • This month
 • This year

advertisement