Trysorau Abertawe a Baeau Caerfyrddin

Cafodd hanes y llwybr ei ysgrifennu a'i ymchwilio gan Gyngor Amgueddfeydd Cymru.<br>Images courtesy of the museums. | 06 May 1999
Tags:

Y Llwybr: Ffordd arfordirol De a Gorllewin Cymru A484-A40-A4066-B4314-A477

Amser y disgwylir y bydd ei angen i gwblhau'r daith: 3/4 diwrnod (yn hwy os ewch i Benrhyn Gwŷr)

Cysylltwch â'r amgueddfeydd a'r lleoliadau eraill ymlaen llaw er mwyn cadarnhau amserau agor tymhorol. Gall y rhain amrywio, fel y gall y tâl mynediad.

ABERTAWE (VICTORIA ROAD)


Tra'n ymweld â'r amgueddfa ewch i weld yr arddangosfa o'r Mymi o'r Aifft a enillodd wobrau a'r project cadwraeth a hefyd cymerwch olwg ar y 'Cabinet o Ryfeddodau'.

Ymhlith lleoedd pwysig eraill i ymweld â nhw yn Abertawe mae:

Yr Amgueddfa Arforol a Diwydiannol

Oriel Gelf Glynn Vivian

Canolfan yr Aifft (yn cynnwys y casgliad trawiadol gan Wellcome mewn lleoliad pwrpasol) a Chanolfan Gelfyddydau Taliesin, Prifysgol Cymru, Abertawe; Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP Ffôn: 01792 295960

Canolfan Dylan Thomas (sy'n cynnwys deunydd gwreiddiol ac unigryw sy'n gysylltiedig â'r awdur) Somerset Place, Maritime Quarter, Abertawe Ffôn: 01792 463 980

Plantasia (profiad tŷ gwydr yn Abertawe), Canolfan Parc Tawe, Abertawe Ffôn: 01792 474555

Beth am feicio neu gerdded ar hyd Bae Abertawe o'r Maritime Quarter i Bier y Mwmbwls cyn gadael Abertawe?

Dilynwch yr A484 allan o Abertawe i Lanelli. Byddwch yn mynd heibio'r datblygiad arfaethedig i greu Llwybr Arfordirol y Mileniwm gerllaw Aber y Llwchwr.

Mae cyfle i chi ymweld ag Ymddiriedolaeth Adar Hela a Chorstir ar y ffordd, sy'n filltir i'r dwyrain o Lanelli. Dilynwch arwyddion yr hwyaid brown i ddod o hyd iddi! Yn y fan hon gallwch grwydro drwy diroedd a dirluniwyd ymysg cannoedd o hwyaid, gwyddau ac elyrch dof, yn ogystal â'u gwylio o guddfannau o'r neilltu neu o'r prif adeilad lle ceir siop a chyfleusterau eraill.

Ceir cae chwarae awyr agored, llwybrau i'w dilyn a Lle Crefftau'r Corstir.Ymddiriedolaeth Adar Hela a Chorsdir, Llanelli, Ffôn: 01554 741087

O.N Gwnewch ymholiadau rhag ofn bod cyfyngiadau Clwy Traed a'r Genau yma.

LLANELLI

Cyfle i grwydro gorffennol Llanelli yn hen blasdy Parc Howard, adeilad hanesyddol a leolir mewn parc dinesig traddodiadol hyfryd a gedwir yn dda. Ymhlith yr arddangosfeydd parhaol yn yr amgueddfa mae casgliad rhagorol o Grochenwaith Llanelli a darluniau lleol.

Ewch ymlaen i'r gorllewin ar ffordd yr A484 drwy Barc Gwledig Pem-bre i Gydweli.

CYDWELI

Mae Castell Cydweli (sydd yng ngofal CADW) yn gronicl mewn carreg o esblygiad pensaernïaeth filwrol yr Oesoedd Canol. Mae'r hanes yn ymestyn dros bedair canrif, o'i ddechreuad fel cledrfur syml a godwyd gan y Normaniaid ym 1106 i gastell consentrig pwerus gyda 'muriau o fewn muriau' a thyrrau corneli crwn sy'n hynod debyg i'r cestyll a welwyd ar y croesgadau.

Castell Cydweli, Cydweli Ffôn: 01554 890104.

Ewch i Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli i weld sut y gwnaed plât tun â llaw am fwy na 200 mlynedd yn y gwaith plât tun gwreiddiol, wedi ei leoli mewn ardal wledig hardd. Mae'r arddangosion eraill yn adlewyrchu gorffennol diwydiannol Sir Gaerfyrddin. Lleolir yr amgueddfa ar yr ochr ddwyreiniol i Gaerfyrddin: ymunwch â ffordd osgoi yr A484.

Ewch ymlaen i'r gogledd ar yr A484 i Gaerfyrddin.

CAERFYRDDIN

Ewch i ymweld â Chanolfan Treftadaeth Caerfyrddin, datblygiad newydd cyffrous a leolir ar lannau'r afon Tywi sy'n olrhain hanes Caerfyrddin o AD75 hyd at heddiw. Mae'n cynnwys arddangosfeydd dehongliadol, a chyflwyniadau fideo amlgyfryngol.

Canolfan Treftadaeth Caerfyrddin, Y Cei, Caerfyrddin SA31 3AN Ffôn: 01267 223788

Yn y dref, mae Oriel Myrddin yn oriel gelf o grefftau cyfoes a rhanbarthol gydag arddangosfeydd crefftau a chelfyddydau sy'n newid, anrhegion, cardiau a chylchgronau.

Oriel Myrddin, Heol yr Eglwys, Caerfyrddin, Ffôn: 01267 222775

Cymerwch drên ager i mewn i le picnic coediog ar lan yr afon o ochr Aberteifi i Gaerfyrddin.

Rheilffordd Ager Gwili, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6HT Ffôn: 01267 230666 (fe'i lleolir ychydig oddi ar ffordd yr A484 rhwng Caerfyrddin ac Aberteifi)

Mae Amgueddfa SirCaerfyrddin, Abergwili (tua milltir i'r dwyrain o Gaerfyrddin, ar yr A40) yn cynnwys casgliadau parhaol sy'n portreadu gorffennol Sir Gaerfyrddin; gan gynnwys arddangosfeydd ar Aur Rhufeinig, Dodrefn Cymreig, ystafell ysgol a bywyd ar fferm fach hefyd. Gall ymwelwyr weld y capel, heddychlon, preifat o hyd sydd wedi ei leoli ym Mhalas gwreiddiol Esgobion Tyddewi. Ewch am dro o gwmpas y parcdir hyfryd neu cymerwch bicnic yno, ac ewch i weld Llyn yr Archesgob.

Dychwelwch i Gaerfyrddin i'r gorllewin ar yr A40, yna cymerwch y ffordd i'r de i Sanclêr a dilynwch yr A4066 i Dalacharn.

TALACHARN

Ganed y bardd a'r awdur Dylan Thomas (1914-1953) yn Abertawe ond roedd gwreiddiau ei deulu yn Sir Gaerfyrddin. Bu'n byw yn y tŷ cychod yn Nhalacharn am bedair blynedd olaf ei fywyd gan ysgrifennu nifer o weithiau enwog yno, yn cynnwys 'Dan y Wenallt'. Canolfan dreftadaeth yw Tŷ Cwch Dylan Thomas sy'n coffáu'r bardd a'i grefft. Mae'r Tŷ Cwch godidog, sydd wedi'i leoli ar glogwyn yn edrych dros Aber godidog yr afon Taf ('heron priested', chwedl Dylan Thomas), yn lle hynod ddiddorol ac yn cynnwys pethau cofiadwy, dehongliad, siop lyfrau ac ystafell de. Cadarnhaodd Caitlin, ei weddw, bod y Llareggub chwedlonol sy'n ymddangos yn 'Dan y Wenallt' wedi ei seilio ar dref fach Talacharn.

The Boathouse, Dylan's Walk, Talacharn Ffôn: 01994 427420

Gan eich bod yn yr ardal, ewch i ymweld ag adfeilion Castell Talacharn gyda'i olygfeydd o'r Mers.

Dilynwch ffordd yr A4086 i'r gorllewin i Bentywyn ar yr arfordir.

Dewch i gael gwybod mwy am "Sands of Speed" Pentywyn mewn adeilad trawiadol sy'n edrych dros y traeth: yma yn ystod yr haf cewch weld 'Babs' sef car Parry Thomas sydd wedi ei adfer a dorrodd recordiau cyflymder ynghyd â cherbydau hanesyddol eraill.

Dychwelwch drwy ddilyn ffordd y B4314 i Red Roses i ymuno â'r A477 i'r gorllewin ar y ffordd i Ddinbych-y-pysgod.

DINBYCH-Y-PYSGOD

Dewch i ymdeimlo â chyfaredd hen dref furiedig Dinbych-y-pysgod, gyda'i chastell, ei chaffis a'i siopau, yn ogystal â cherdded ar hyd y traeth tywodlyd. Dewch i grwydro o amgylch yr harbwr gyda'i olygfeydd bendigedig a chael eich temtio i fynd ar daith gyffrous mewn cwch, a gwylio dolffiniaid a morloi.

Gerllaw ar Fryn y Castell sy'n cynnig mwy o olygfeydd panoramig, mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod yn cynnwys trysorfa o arddangosfeydd ac atyniadau newydd, ac mae lleoliad yr oriel wedi ei ymestyn a'i uwchraddio.

Adeilad diddorol arall y gellir ymweld ag ef yw'r Tŷ'r Masnachwr Tuduraidd, sydd o dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae'r annedd hon sy'n dyddio o ddiwedd y 15ed ganrif, yn cynnwys gweddillion ffresgo mewnol ac fe'i dodrefnir fel y byddai masnachwr llwyddiannus a'i deulu yn byw yng nghyfnod y Tuduriaid wedi ei ddodrefnu.

Tŷ'r Masnachwr Tuduraidd, Stryd y Cei, Dinbych-y-pysgod SA70 7BX Ffôn: 01834 842279

Llongyfarchiadau! Rydych wedi cyrraedd pen eich taith yn llwyddiannus. Rydym yn gobeithio y byddwch yn teithio ar hyd y llwybr hwn eto ac yn ymweld â'r mannau na chawsoch gyfle i'w gweld y tro cyntaf yn ogystal ag ymweld â'ch hoff leoedd eto.

 • Back to top
 • | Print this article
 • | Email this article
 • | Bookmark and Share

Events

 • 1 mile
 • 2 miles
 • 3 miles
 • 4 miles
 • 5 miles
 • 10 miles
 • 20 miles
 • 50 miles
 • Any time
 • Today
 • This week
 • This month
 • This year

advertisement